Recent Updates Page 3 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Reply , ,     The sword that kills the man Is the sword that saves the man.

  Zen flesh, Zen Bones


   
 • Reply , , ,     Lyrics to Oru Kootu Kiliyaaga 

  படம் : படிக்காதவன்
  பாடல் : ஒரு கூட்டு கிளியாக
  பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
  ——-

  ஒரு கூட்டு கிளியாக
  ஒரு தோப்பு குயிலாக
  பாடு, பண் பாடு

  இரை தேட பறந்தாலும்
  திசை மாறி திரிந்தாலும்
  கூடு, ஒரு கூடு

  செல்லும் வழியெங்கும் பள்ளம் வரலாம்
  உள்ளம் எதிர்பாராமல் வெள்ளம் வரலாம்
  நேர்மை அது மாறாமல் தர்மம் அதை மீறாமல்
  நாளும் நடை போடுங்கள் ஞானம் பெறலாம்

  சத்தியதை நீங்கள் காத்திருந்தால்
  சத்தியம் உங்களை காத்திருக்கும்
  தாய் தந்த அன்புக்கும் நான் தந்த பண்புக்கும்
  பூ மாலை காத்திருக்கும்

  நெல்லின் விதை போடாமல் நெல்லும் வருமா
  வேர்வை அது சிந்தாமல் வெள்ளி பணமா
  வெள்ளை இளஞ்சிட்டுக்கள், வெற்றி கொடி கட்டுங்கள்
  சொர்க்கம் அதை தட்டுங்கள், விண்ணை தொடுங்கள்

  பேருக்கு வாழ்வது வாழ்கை இல்லை
  ஊருக்கு வாழ்வதில் தோல்வி இல்லை
  ஆனந்த கண்ணீரில் அபிஷேகம் நான் செய்தேன்
  என் கண்ணில் ஈரமில்லை   
 • Reply , , Mystical, Osho, , Transcendental     Those who have Seen cannot say. That which has been Seen cannot be painted, cannot be reduced to words. But still each one has to give a try – and the world goes on becoming more and more beautiful because of these efforts.

  Osho


   
 • Reply Chief Seattle, Harmony, Inter dependency, , , ,     “Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. All things are bound together. All things connect.”

  Chief Seattle


   
 • Reply , , Doubt, , , White Eagle     Go Forward With Courage 

  When you are in doubt, be still, and wait;
  When doubt no longer exists for you then go forward with courage.
  So long as mists envelop you, be still;
  Be still until the sunlight pours through and dispels the mists
  As it surely will.
  Then act with courage.

  -Ponca Chief White Eagle   
 • Reply , , Oglala Sioux, ,     The first piece, which is the most important, is that which comes within the souls of people when they realize their relationship, their oneness with the Universe and all its powers and when they realize that at the center of the Universe dwells the Great Spirit and that this center is really everywhere, it is within each of us.”

  –Black Elk Oglala Sioux


   
 • Reply Earth, , , , Wabanaki Algonquin     The Great Spirit is in all things: he is in the air we breathe. The Great Spirit is our Father, but the Earth is our Mother. She nourishes us; that which we put into the ground she returns to us.

  –Big Thunder (Bedagi) Wabanaki Algonquin


   
 • Reply Dogen, Enlightenment, Individuality, , ,     “We gain enlightenment like the moon reflecting in the water. The moon does not get wet, nor is the water broken. Although its light is wide and great, the moon is reflected even in a puddle an inch wide. The whole moon and the whole sky are reflected in a drop of dew in the grass.”

  Dōgen Zenji


   
 • Reply Brotherhood, Jewish, Light, Rabbi Isadore,     Story : When darkness ends 

  Rabbi Isadore was a wise teacher. A student asked, “How is one to know the precise time when night
  ends and day begins?”
  One student volunteered, “It is when one can distinguish between a dog and a sheep in the far distance,
  that is when day begins.”
  Another said, “It is when you can tell the difference between a fig tree and a date tree, then night is fully
  gone.”
  “No, it is neither of those things,” said the Rabbi. “It is when you can see your brother or sister in the face
  of a stranger. Until then, night is still with us.”   
 • Reply , Ideas, , Words,     The purpose of a fishtrap is to catch fish, and when the fish are caught, the trap is forgotten. The purpose of a rabbit snare is to catch rabbits. When the rabbits are caught, the snare is forgotten. The purpose of words is to convey ideas. When the ideas are grasped, the words are forgotten. Where can I find a man who has forgotten words? He is the one I would like to talk to.

  Chuang-Tsu


   
 • Reply Antoine de Saint, , , ,     Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.

  Antoine de Saint-Exupery


   
 • Reply , , , Urgency,     A man approached the Blessed One and wanted to have all his philosophical questions answered before he would practice. In response, the Buddha said, “It is as if a man had been wounded by a poisoned arrow and when attended to by a physician were to say, ‘I will not allow you to remove this arrow until I have learned the caste, the age, the occupation, the birthplace, and the motivation of the person who wounded me.’ That man would die before having learned all this. In exactly the same way, anyone who should say, ‘I will not follow the teaching of the Blessed One until the Blessed One has explained all the multiform truths of the world’ – that person would die before the Buddha had explained all this.”

  Source: The Teachings of the Buddha by Jack Kornfield


   
 • Reply Brahman, Enquiry, , , Vedanta Sutra     athāto brahma-jijñāsā
  janmādy asya yataḥ

  “Now, therefore, one should desire to inquire about the Brahman. Brahman is He from Whom
  everything emanates.”

  [Vedānta-sūtra 1.1.1-2]   
 • Reply , Stillness, ,     Sound of one hand clapping 

  A Zen monk named Ichhi labored his whole life in the kitchen of the great monastery at Lake Hakkone.
  He deemed himself a failed monk because he had been assigned the koan of “What is the sound of one
  hand clapping?” since his earliest days in the congregation and had never been able to solve it. It was
  now fifty-five years of seeming failure, and he was nearing the end of his lifetime.

  But as he lay dying he suddenly realized that he cradled a great peace in his soul. Gone was the striving
  for enlightenment, gone was the stridency of his loins, and gone was the haunting koan — for he had
  found the stillness of no longer striving in this exquisite silence alone in the attic in the soft dark at the end
  of his life.

  It was only then, when there remained no more questions nor need for answers (or even the need for
  breathing) that Ichhi heard at last the whooshing silence of one hand clapping   
 • Reply , , Islam, , , , Worship     “I want to put out the fires of Hell, and burn down the rewards of Paradise. They block the way to Allah. I do not want to worship from fear of punishment or for the promise of reward, but simply for the love of Allah.”

  Rabi’a al Adawiya


   
 • Reply , ,     Hasan then replied, “How did you come to know Him?” Rabi’a al Adawiya said, “You know of the how but I know of the how-less.”

  Rabi’a al Adawiya


   
 • Reply , Detachment, , ,     The golden begging bowl 

  The great Buddhist saint Nagarjuna moved around naked except for a loincloth and, incongruously, a
  golden begging bowl gifted to him by the King, who was his disciple.

  One night he was about to lie down to sleep among the ruins of an ancient monastery when he noticed a
  thief lurking behind one of the columns. “Here, take this,” said Nagarjuna, holding out the begging bowl.
  That way you won’t disturb me once I have fallen asleep.”

  The thief eagerly grabbed the bowl and made off — only to return next morning with the bowl and a
  request. He said, “When you gave away this bowl so freely last night, you made me feel very poor. Teach
  me how to acquire the riches that make this kind of light-hearted detachment possible.”   
 • Reply , , Japanese,     Japanese tea tasters 

  There was a group of elderly gentlemen in Japan who would meet to exchange news and drink tea. One
  of their diversions was to search for costly varieties of tea and create new blends that would delight the
  palate.

  When it was the turn of the oldest member of the group to entertain the others, he served tea with the
  greatest ceremony, measuring out the leaves from a golden container. Everyone had the highest praise
  for the tea and demanded to know by what particular combination he had arrived at this exquisite blend.

  The old man smiled and said, “Gentlemen, the tea that you find so delightful is the one that is drunk by
  the peasants on my farm. The finest things in life are neither costly nor hard to find.”   
 • Reply , ,     Socrates and frugality 

  Socrates believed that the wise person would instinctively lead a frugal life.

  He himself would not even wear shoes; yet he constantly fell under the spell of the marketplace and would go there often to look at all the wares on display.

  When one of his friends asked why, Socrates said, “I love to go there and discover how many things I am
  perfectly happy without.”   
 • Reply Ashtavakra, , , Janaka, , , ,     Janaka and Ashtavakra 

  In ancient India there was a King called Janaka, who was also a sage. One day Janaka was taking a nap
  on his flower-strewn bed with his servants fanning him and his soldiers standing guard outside his door.
  As he dozed off, he had a dream in which a neighboring King defeated him in battle, took him prisoner,
  and had him tortured. As soon as the torture began, Janaka woke with a start to find himself lying on his
  flower-strewn bed with his servants fanning him and his soldiers on guard.

  Once again he dozed off and had the same dream. And once again he woke up to find himself safe and
  comfortable in his palace.

  Now Janaka began to be disturbed by several thoughts: While he was asleep, the world of his dreams
  had seemed so real. Now that he was awake, the world of the senses seemed real. Which of these two
  worlds is the real one, he wanted to know.

  None of the philosophers, scholars, and seers he consulted could give him an answer. And for many
  years he searched in vain, till one day a man called Ashtavakra knocked at the door of the palace. Now,
  Ashtavakra means “entirely deformed or crooked,” and he got that name because that is exactly what his
  body had been from birth.

  At first the King was not disposed to take this man seriously. “How can a misshapen man like you be the
  carrier of a wisdom denied to my seers and scholars?” he asked.

  “Right from my childhood, all avenues have been closed to me – so I avidly pursued the path of wisdom,”
  was Ashtavakra’s reply.

  “Speak, then,” said the King.

  So this is what Ashtavakra said: “O King, neither the waking state nor the dream state is real. When you
  are awake, the world of dreams does not exist and when you dream the world of the senses does not
  exist. Therefore, neither is real.”

  “If both the waking and the dream states are unreal, then what is real?” asked the King.

  “There is a state beyond these two. Discover that. It alone is real.”   
 • Reply Perception, Self reflection, ,     Moving to a New Village 

  There was a person coming to a new village, relocating, and he was wondering if he would like it there, so he went to the zen master and asked: do you think I will like it in this village? Are the people nice?

  The master asked back: How were the people on the village where you come from? “They were nasty and greedy, they were angry and lived for cheating and stealing,” said the newcomer.

  Those are exactly the type of people we have in this village, said the master.

  Another newcomer to the village visited the master and asked the same question, to which the master asked: How were the people in the village where you come from? “They were sweet and lived in harmony, they cared for one another and for the land, they respected each other and they were seekers of spirit,” he replied.

  Those are exactly the type of people we have in this village, said the master.   
 • Reply Hakuin, , , ,     The Gates of Paradise 

  A soldier named Nobushige came to Hakuin, and asked: “Is there really a paradise and a hell?”

  “Who are you?” inquired Hakuin. “I am a Samurai,” the warrior replied.

  “You, a soldier!” exclaimed Hakuin. “What kind of ruler would have you as his guard? Your face looks like that of a beggar.” Nobushige became so angry that he began to draw his sword, but Hakuin continued: “So you have a sword! Your weapon is probably much too dull to cut off my head.”

  As Nobushige drew his sword Hakuin remarked: “Here open the gates of hell!” At these words the Samurai, perceiving the master’s discipline, sheathed his sword and bowed.

  “Here open the gates of paradise,” said Hakuin.   
 • Reply , , , Taoism,     Nobody In The Boat 

  The Taoists have a famous teaching about an empty boat that rams into your boat in the middle of a river. While you probably would not be angry at an empty boat, you might well become enraged if someone were at its helm.

  The point of the story is that the parents who did not see you, the other kids who teased you as a child, the driver who aggressively tailgated you yesterday – are all in fact empty, rudderless boats. They were compulsively driven to act as they did by their own wounds, therefore they did not know what they were doing and had little control over it.

  Just as an empty boat that rams into us is not targeting us, so too people who act unkindly are driven along by the unconscious force of their own wounding and pain.

  Until we realize this, we will remain prisoners of our grievance, our past, and our victim identity, all of which keep us from opening to the more powerful currents of life and love that are always flowing through the present moment.   
 • Reply , , ,     Difference Between Pain and Suffering 

  There is a Buddhist teaching that says that when you get hurt, say, by an arrow, that is pain. The arrow hitting your arm, it hurts. Pain. However, there is a second arrow, which is your reaction to the arrow, the getting angry, the planning revenge, that is beyond pain, that is suffering.   
 • Reply Aloneness, , , Robin Sharma,     Just because no one understands you does not mean that you are not on the right track.

  Robin Sharma


   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel