Recent Updates Page 4 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Permalink | Comment
  , , , , Sir Edmund Hillary   


  It is not the mountain that we conquer but ourselves.

  -Sir Edmund Hillary   
 • Permalink | Comment
  Jorge Luis Borges, , ,   


  Dont talk unless you can improve the silence.

  -Jorge Luis Borges   
 • Permalink | Comment
  , , , , ,   


  எங்கே வாழ்க்கை தொடங்கும் அது எங்கே எவ்விதம் முடியும்
  இதுதான் பாதை இதுதான் பயணம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது
  எங்கே வாழ்க்கை தொடங்கும் அது எங்கே எவ்விதம் முடியும்
  இதுதான் பாதை இதுதான் பயணம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது
  பாதையெல்லாம் மாறிவரும் பயணம் முடிந்துவிடும்
  மாறுவதை புரிந்துகொண்டால் மயக்கம் தெளிந்துவிடும்

  நினைப்பதெல்லாம் நடந்துவிட்டால்
  படம் : நெஞ்சில் ஓரு ஆலயம்
  இசை : MS விஸ்வநாதன்
  பாடியவர் : PB ஸ்ரீநிவாஸ்   
 • Permalink | Comment
  Anne Shirley, , , ,   


  Tomorrow is always fresh, with no mistakes in it yet.

  -Anne Shirley   
 • Permalink | Comment
  , , , Pattinaththaar, ,   


  பட்டினத்தார்- ஒரு மட மாதும் : Oru mada maathum 

  ஒரு மட மாதும் ஒருவனும் ஆகி
  இன்ப சுகம் தரும் அன்பு பொருந்தி
  உணர்வு கலங்கி ஒழுகிய விந்து
  ஊறு சுரோணித மீது கலந்து
  பனியிலோர் பாதி சிறு துளி மாது
  பண்டியில் வந்து புகுந்து திரண்டு
  பதுமரரும்பு கமடம் இதென்று
  பார்வைமெய் வாய்செவி கால்கைகள் என்ற
  உருவமும் ஆகி உயிர் வளர் மாதம்
  ஒன்பதும் ஒன்றும் நிறைந்து மடந்தை
  உதரமகன்று புவியில் விழுந்து
  யோகமும் வாரமும் நாளும் அறிந்து

  ஒளிநகை ஊறல் இதழ் மடவாரும்
  உவந்து முகந்திட வந்து தவழ்ந்து
  மடியில் இருந்து மழலை மொழிந்து
  வா இரு போ என நாமம் விளம்ப
  உடைமணி ஆடை அரைவடம் ஆட
  உண்பவர் தின்பவர் தங்களொடுண்டு
  தெருவினிலிருந்து புழுதி அளைந்து
  தேடிய பாலரடோடி நடந்து
  அஞ்சு வயதாகி விளையாடியே

  உயர்தரு ஞான குரு உபதேசம்
  முத்தமிழின் கலையும் கரை கண்டு
  வளர்பிறை என்று பலரும் விளம்ப
  வாழ் பதினாறு பிராயமும் வந்து
  மதனசொரூபன் இவன் என மோக
  மங்கையர் கண்டு மருண்டு திரண்டு
  வரிவிழி கொண்டு சுழிய எறிந்து
  மாமயில்போல் அவர் போவது கண்டு
  மனது பொறாமல் அவர் பிறகோடி
  தேடிய மாமுதல் சேர வழங்கி

  வளமையும் மாறி இளமையும் மாறி
  வன்பல் விழுந்திருகண்கள் இருண்டு
  வயது முதிர்ந்து நரைதிரை வந்து
  வாதவிரோத குரோதமடைந்து
  செங்கையில் ஓர் தடியும் ஆகியே

  வருவது போவது ஒருமுதுகூனும்
  மந்தி எனும்படி குந்தி நடந்து
  மதியும் அழிந்து செவிதிமிர் வந்து
  வாய் அறியாமல் விடாமல் மொழிந்து
  கலகலவென்று மலசலம் வந்து
  கால்வழி மேல்வழி சார நடந்து

  கடன்முறை பேசும் என உரைநாவும்
  உறங்கிவிழுந்து கைகொண்டு மொழிந்து
  கடைவழி கஞ்சி ஒழுகிட வந்து
  பூதமும் நாலு சுவாசமும் நின்று
  நெஞ்சு தடுமாறி வரும் நேரமே

  வளைபிறை போல எயிரும் உரோமம்
  முன்சடையும் சிறுகுஞ்சியும் விஞ்ச
  மனதும் இருண்ட வடிவும் இலங்க
  மாமலை போல் யமதூதர்கள் வந்து
  வலைகொடு வீசி உயிர்கொடு போக
  மைந்தரும் வந்து குனிந்தழ நொந்து
  மடியில் விழுந்து மனைவி புலம்ப
  மாழ்கினரே இவர் காலமறிந்து

  வரிசை கெடாமல் எடும் எனஓடி
  வந்திள மைந்தர் குனிந்து சுமந்து
  கடுகி நடந்து சுடலை அடைந்து
  மானிட வாழ்வென வாழ்வென நொந்து
  விறகிடமூடி அழல் கொடுபோட
  வெந்து விழுந்து முறிந்து நிணங்கள்
  உருகி எலும்பு கருகி அடங்கி
  ஓர்பிடி நீறும் இலாத உடம்பை
  நம்பும் அடியேனை இனி ஆளுமே   
  • Shanmugam 191507 on 20170710 Permalink

   Please attached this song

 • Permalink | Comment
  , , , , , ,   


  Spiritual practice is will asserted and re-asserted. Who has not the daring will not accept the real even when offered. Unwillingness born out of fear is the only obstacle.

  -Nisargadatta Maharaj (I am that, Chapter 38)   
 • Permalink | Comment
  , , , Honesty, , ,   


  Whatever you do for the sake of truth, will take you to truth. Only be earnest and honest. The shape it takes hardly matters.

  -Nisargadatta Maharaj, (I am that, Chapter 38)   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  Success is something you attract by the person you become.

  -Jim Rohn   
 • Permalink | Comment
  , , ,   


  There never was any journey. I am, as I always was.

  -Nisargadatta Maharaj   
 • Permalink | Comment
  , ,   


  Love cannot be said or heard.

  -Rumi   
 • Permalink | Comment
  , Jeffrey Gitomer, , ,   


  Obstacles can’t stop you. Problems can’t stop you. Most of all, other people can’t stop you. Only you can stop you.

  -Jeffrey Gitomer   
 • Permalink | Comment
  , , ,   


  Change is not pleasant, But change is constant. Only when we change and grow, We’ll see a world we never know.

  -Wisdom of The Orange Woodpecker   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  All things are created twice. There’s a mental or first creation, and a physical or second creation to all things.

  -Stephen Covey   
 • Permalink | Comment
  , , Plan, ,   


  If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.

  –Jim Rohn   
 • Permalink | Comment
  Celestine Chua, Fun, , Retirement,   


  Instead of thinking about what you are going to do when you retire, think about how you can do that now and make a living from it.

  –Celestine Chua   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  Don’t bring your need to the marketplace, bring your skill.

  -Jim Rohn   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  The more I want to get something done, the less I call it work

  –Richard Bach   
 • Permalink | Comment
  , Niccolo Machiavelli, , ,   


  Make no small plans for they have no power to stir the soul.

  –Niccolo Machiavelli   
 • Permalink | Comment
  , , , , ,   


  The world makes way for the man who knows where he is going.

  –Ralph Waldo Emerson   
 • Permalink | Comment
  , Leonardo Da Vinci, ,   


  Who sows virtue reaps honor.

  -Da Vinci   
 • Permalink | Comment
  , , , , Viktor Frankl,   


  Nothing is likely to help a person overcome or endure troubles than the consciousness of having a task in life.

  -Viktor Frankl   
 • Permalink | Comment
  Endurance, , , , ,   


  Sure I am of this, that you have only to endure to conquer.

  -Winston Churchill   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  The book you don’t read, won’t help.

  -Jim Rohn   
 • Permalink | Comment
  , ,   


  Take care of your body. It’s the only place you have to live.

  -Jim Rohn   
 • Permalink | Comment
  , Consequences, , , , , ,   


  Freedom is freedom from worry. Having realized that you cannot influence the results, pay no attention to your desires and fears. Let them come and go. Don’t give them the nourishment of interest and attention.

  -Nisargadatta Maharaj   
 • Permalink | Comment
  , ,   


  Invest in as much of yourself as you can, you are your own biggest asset by far.

  -Warren Buffet   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  You only get one mind and one body. And it’s got to last a lifetime. Now, it’s very easy to let them ride for many years. But if you don’t take care of that mind and that body, they’ll be a wreck forty years later, just like a car would be.

  -Warren Buffet   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  I insist on a lot of time being spent, almost every day, to just sit and think. That is very uncommon in American business. I read and think. So I do more reading and thinking and less impulse decisions than most people in business. I do it because I like this kind of life.
  -Warren Buffet   
 • Permalink | Comment
  , ,   


  Chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken.
  -Warren Buffet   
 • Permalink | Comment
  , , Harmlessness, ,   


  A wise person does not intend harm to self or to others. A wise person intends benefit for self, for others, and for the whole world.

  -Buddha   
 • Permalink | Comment
  , , ,   


  You cannot have a positive life and a negative mind.

  -Joyce Meyer   
 • Permalink | Comment
  , , , , ,   


  Motivation is when your dreams put on work clothes.

  -Benjamin Franklin   
 • Permalink | Comment
  Barack Obama, , , ,   


  If you’re walking down the right path and you’re willing to keep walking, eventually you’ll make progress.

  -Barack Obama   
 • Permalink | Comment
  Frank Ocean, , , ,   


  Work hard in silence, let success be your noise.

  -Frank Ocean   
 • Permalink | Comment
  , , , , Robin Williams, ,   


  No matter what people tell you, words and ideas can change the world.

  -Robin Williams   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  He that would perfect his work must first sharpen his tools.

  -Confucius, Chinese Philosopher   
 • Permalink | Comment
  , Micheal Altshuler, , ,   


  The bad news is that time flies. The good news is you’re the pilot.

  -Micheal Altshuler, Motivational Speaker   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  ஆங்கொரு கல்லை வாயிலிற் படிஎன்
  றமைறைத்தனன் சிற்பி,மற்றொன்
  ஓங்கிய பெருமைக் கடவுளின் வடிவென்
  றுயர்த்தினான், உலகினோர் தாய்நீ;
  யாங்கணே, எவரை, எங்ஙனஞ் சமைத்தற்
  கெண்ணமோ, அங்ஙனம் சமைப்பாய்.
  ஈங்குனைச் சரணென் றெய்தினேன்; என்னை
  இருங்கலைப் புலவனாக் குதியே

  • பாஞ்சாலி சபதம், இரண்டாம் பாகம்

  சிற்பி ஒரு கல்லை வாயிற்படி என்று மறைத்தான். இன்னொன்றைக் கடவுளின் வடிவமென்று உயர்த்தினான். நீ எல்லோருக்கும் தாய். யாரை எங்கே, எப்படி வைக்க வேண்டுமென்று உனக்குத் தெரியும். அதனால் உன்னைச் சரணடைந்தேன், என்னைப் புலவனாக்கு   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  आवारा हूँ – Awaara Hoon Lyrics 

  आवारा हूँ, आवारा हूँ
  या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ

  घरबार नहीं, संसार नहीं, मुझ से किसी को प्यार नही
  उस पार किसी से मिलने का इकरार नही
  सुनसान नगर, अन्जान डगर का प्यारा हूँ

  आबाद नहीं बरबाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर
  ज़ख़्मों से भरा सीना है मेरा, हसती है मगर ये मस्त नज़र
  दुनिया, दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ   
 • Permalink | Comment
  , , , , , ,   


  Senses, mind, intellect, body and soul 

  Kaṭhopaniṣhad explains the differences in role of senses, mind, intellect, body and soul with the help of the model of a chariot:

  ātmānagvaṁ rathinaṁ viddhi śharīraṁ rathameva tu

  buddhiṁ tu sārathiṁ viddhi manaḥ pragrahameva cha

  indriyāṇi hayānāhurviṣhayānsteṣhu gocharān

  ātmendriyamanoyuktaṁ bhoktetyāhurmanīṣhiṇaḥ (1.3.3-4) [v21]

  The Upanishad says there is a chariot, which has five horses pulling it; the horses have reins in their mouths, which are in the hands of a charioteer; a passenger is sitting at the back of the chariot. Ideally, the passenger should instruct the charioteer, who should then control the reins and guide the horses in the proper direction. However, in this case, the passenger has gone to sleep, and so the horses are running away.

  In this analogy, the chariot is the body, the horses are the five senses, the reins in the mouth of the horses is the mind, the charioteer is the intellect, and the passenger seated behind is the soul residing in the body. The senses (horses) desire pleasurable things. The mind (reins) is not exercising restraint on the senses (horses). The intellect (charioteer) submits to the pull of the reins (mind). So in the materially bound state, the bewildered soul does not direct the intellect in the proper direction. Thus, the senses decide the direction where the chariot will go. The soul experiences the pleasures of the senses vicariously, but these do not satisfy it. Seated on this chariot, the soul (passenger) is moving around in this material world since eternity.

  However, if the soul wakes up to its higher nature and decides to take a proactive role, it can exercise the intellect in the proper direction. The intellect will then govern the lower self—the mind and the senses—and the chariot will move in the direction of eternal welfare. In this way, the higher self (soul) must be used to control the lower self (senses, mind, and, intellect).   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  நான் – பாரதியார் கவிதை 

  நான்
  I

  வானிற் பறக்கின்ற புள்ளெலாநான்
  All birds flying in the sky, I am

  மண்ணிற் றிரியும் விலங்கெலாநான்
  All beasts roaming the sands, I am

  கானிழல் வளரு மரமெலாநான்
  All shady trees growing in forests, I am

  காற்றும் புனலுங் கடலுமேநான்.
  Winds, floods, seas, I am

   

  விண்ணிற் றெரிகின்ற மீனெலாநான்
  All stars that burn in the sky, I am

  வெட்ட வெளியின் விரிவெலாநான்
  All the expanse of empty space, I am

  மண்ணிற் கிடக்கும் புழுவெலாநான்
  All worms that lie on land, I am

  வாரியி லுள்ள வுயிரெலாநான்.
  All life forms inside water, I am

   
  கம்ப னிசைத்த கவியெலாநான்
  All poems written by Kamban, I am

  காருகர் தீட்டு முருவெலாநான்
  All imagery created by painters, I am

  இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம்
  Mansions and halls that induce awe in people

  எழினகர் கோபுரம் யாவுமேநான்.
  Towers of the beautiful city, I am

   

  இன்னிசைமாத ரிசையுளேனான்
  Inside the sweet music of women, I am

  இன்பத் திரள்க ளனைத்துமேநான்
  All accumulations of joy, I am

  புன்னிலை மாந்தர்தம் பொய்யெலாநான்
  All lies of wretched people, I am

  பொறையருந் துன்பப் புணர்ப்பெலாநான்.
  All bonds of pain and impatience, I am

   

  மந்திரங் கோடி யியக்குவோனான்
  Operator of a million spells, I am

  இயங்கு பொருளி னியல்பெலாநான்
  All nature of things that operate, I am

  தந்திரங் கோடி சமைத்துளோனான்
  Creator of a million tricks, I am

  சாத்திர வேதங்கள் சாற்றினோனான்.
  Teacher of Sastras and Vedas, I am

   

  அண்டங்கள் யாவையு மாக்கினோனான்
  Maker of all universes, I am

  அவைபிழை யாமே சுழற்றுவோனான்
  Spinner of them flawlessly, I am

  கண்டநற் சக்திக் கணமெலாநான்
  All star formations that limit energies, I am

  காரண மாகிக் கதித்துளோனான்.
  The cause and the knower, I am

   

  நானெனும் பொய்யை நடத்துவோனான்
  Conductor of the illusion called me, I am

  ஞானச் சுடர்வானிற் செல்லுவோனான்
  Traveler in the bright sky of wisdom, I am

  ஆன பொருள்க ளனைத்தினு மொன்றாய்
  Unifying everything created

  அறிவாய் விளங்கு முதற்சோதி நான்.
  The first light of knowledge, I am   
 • Permalink | Comment
  , , ,   


  A smile is happiness you’ll find right under your nose.

  -Tom Wilson   
 • Permalink | Comment
  , , , Jay Lakhani, , , ,   


  Why so many Gods – Jay Lakhani 

   

  Following is a record of the conversation in Jay Lakhani’s video:

   

  Question :

  In Hinduism, there are many forms of God. So we follow Ram, we follow Sita, we follow Krishna. But is there one particular form of God that we should be praying to – be it Matarani or be it Krishna, or are they all just representatives of one sole God?

   

  Answer :

  OK. This question actually worries or confuses lot of Hindu youngsters. And forgets about the Hindus, it confuses the non-Hindus even more. They think this weird religion has got so many Gods.

  And if I ask all of you, “Look Shiva, this is ultimate, almighty?”
  You say “Yes”.
  “Vishnu?”
  “Yes”
  “Ultimate, almighty?”
  “Yes”
  “Ultimate?”
  “Yes”
  “And Mother Goddess?”
  “Of course, Mother Goddess, how can you forget them? She is ultimate too”

  This is kind of a contradiction. Come on, you cannot have too many “ultimate”s. This is not ultimate enough. So which one is the right one? Can the real God stand up please?  That is what she was asking in a nice way.

  What is the answer? The answer is this. It is very interesting. You see this is important for you to know. It is very good that the question comes from you.

  This religion that appears polytheistic….

  It is called polytheism. Many gods.
  Then you all say yes. Many Gods. Yes. We all go Yeah.

  Actually it is not polytheist. It appears polytheist but is actually pluralist. It says, the same ultimate reality that you are trying to relate to, you can call it by different names and give it different forms. Names and forms can be different, but same reality – ultimate reality.

  So, not many Gods – but many ways to think about God. This is a big difference.

  If you say many Gods, you say naive, not well thought out religion at all. They have not thought it out properly.

  And then, when you say many ways to think about God that is grand, that is majestic. It allows different individuals to relate to the idea of spirituality in his own individual mode.

  So different groups will say “We love Krishna.”
  “OK, sing his glory.”
  “Oh! We like Shiva.”
  “Go for it my friends.”
  The way you are relating to the ultimate is through the name and form of Shiva. Go for it.

  This is the answer.

  The name the Hindus give to the comprehensive idea of God is, you’d be surprised, is Brahman. The word Brahman there is no person like Brahma is different person, not Brahma. Brahman-Brahma.

  The world Brahman means spirit, not as a person at all but as a principle that underpins reality. They said the whole of this creation is nothing but an expression of this principle. Look, not a person – a principle that becomes visible, manifested as the world we see in front of us. And the same principle, Brahman, becomes more visible, (because) clearer as living things and the most clearest vision of Brahman, this principle, is humanity – men and women.

  That is why I said you are the clearest manifestation of God on earth. Where else will you find your God? He is lighting you up. Not you, everybody.

  So this is a principle oriented religion but then it allows a personalized approach. Because, in that case why shouldn’t we just go Brahman and why should we bother with Ram and Krishna and Shiva and Mother? The reason we have to bother is because we are human – and we got human failings, if you like, human limitations.

  If we are human, the only way we can build a relationship with this principle called Brahman, is to think of this principle as a personality.

  Suppose I say “Build relation with Brahman”.
  You say “What do I do now?”
  I say “No, No, No, think of mother Goddess, sweet with flowing hair” and you want to say “Mommy”.
  It is easy to build relationship.

  With Brahman how do you build a relationship? It is a principle, it is abstract. When you turn the principle into a personality, then you can build friendship, relationship, like a mother figure, father figure, friend.

  See the Hindu religion is the only one that allows you to think of God in a variety of different ways. Not just father in heaven, like Christianity. Mommy in heaven. Why not mommy? Mommies are sweeter, kinder, cuddlier, less hairy than daddies. Why can’t you go like “Mommy”? Why daddy all the time? Why fixation? In fact the Gayatri (Mantra) that you just recited, gives you the clue of the Hindu tradition. This is what it translates as. Let us meditate on the glorious effulgence of that supreme being that created the universe. May she enlighten our hearts and direct our destination.  She. Addressing God as She. The central part of Hindus think God is a woman.

  See? Because we are human, we like to relate to this principle in a human manner, that is why we create all this imagery. Lets go for it. The same one becomes all this.
  People say, how do you reconcile principle and personality?

  This is how they reconcile. It is like ice and water. Water is fuzzy, like no shape nothing, just fuzzy. When you freeze it, it can take on different forms. It is the love of the devotee that freezes this principle called Brahman into the various forms that he likes. Suppose I like to think of God as Shiva, this principle reduces itself and becomes Shiva and comes in front of me and interacts with me. This is Hinduism.

  The love of the devotee freezes his principle into the personality of his choice. See the power of religion. Real democracy. Spiritual democracy.   
 • Permalink | Comment
  , , , Narendra Modi, Pluralism, ,   


  हमारे यहां तो जैसा भक्‍त वैसा भगवान है। अगर भक्‍त पहलवान है, तो भगवान हनुमान है। और भक्‍त अगर पैसों का पुजारी है, तो भगवान लक्ष्‍मी जी है। अगर भक्‍त ज्ञान में रूचि रखता है तो भगवान सरस्‍वती है। यानी हमारे यहां जितने भक्‍त, उतने भगवान इस प्रकार का माहौल है।

  -Narendra Modi, Valedictory function of the 6th World Ayurveda Congress 2014   
 • Permalink | Comment
  , , , , Thich Nhat Hanh   


  Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

  –Thich Nhat Hanh   
 • Permalink | Comment
  , , Stephan Hoeller,   


  A pearl is a beautiful thing that is produced by an injured life. It is the tear [that results] from the injury of the oyster. The treasure of our being in this world is also produced by an injured life. If we had not been wounded, if we had not been injured, then we will not produce the pearl.

  –Stephan Hoeller   
 • Permalink | Comment
  , , , ,   


  Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

  —Helen Keller   
 • Permalink | Comment
  , , , , Tenzin Gyatso   


  The greatest degree of inner tranquility comes from the development of love and compassion. The more we care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being.

  —Tenzin Gyatso   
 • Permalink | Comment
  , Fyodor Dostoevsky, , ,   


  Man is fond of counting his troubles, but he does not count his joys. If he counted them up as he ought to, he would see that every lot has enough happiness provided for it.

  —Fyodor Dostoevsky   
 • Permalink | Comment
  , , , , William Ernest Henley   


  Invictus – William Ernest Henley 

  “Invictus” is an adjective in Latin meaning ‘unconquerable’. Here are the reasons why Invictus is a powerful  poem.

   

  1. Out of the night that covers me,
   Black as the pit from pole to pole,
   I thank whatever gods may be
   For my unconquerable soul.

   In the first four lines we understand that there is pitch black darkness disguised as a gloomy problem or despair and there seems to be no way out of it. He ‘prays’ to the gods in most agnostic way possible by saying ‘whatever gods may be’. But even as he prays, he doesn’t ask for strength to deal with the crisis looming overhead, he simply thanks them for the strength he already has. That itself is an indication of how is soul is invincible.

  2. In the fell clutch of circumstance
   I have not winced nor cried aloud.
   Under the bludgeonings of chance
   My head is bloody, but unbowed.

   The second stanza stands tall and continues to tell the tale of a courageous soul that never complained once in the wake of difficult circumstances; a soul that never flinched once even as the problems were staring into its eyes. The power is demonstrated as the poet writes ‘ bloody, but unbowed’ which tells us that he’d rather endure the beating than call for a surrender.

  3. Beyond this place of wrath and tears
   Looms but the Horror of the shade,
   And yet the menace of the years
   Finds and shall find me unafraid.

   I know that I am living a life filled with constant threats and I know that the future holds a greater problem (death, perhaps). But I know that all the troubles I have sustained over the years have prepared me to face what lies ahead.

  4. It matters not how strait the gate,
   How charged with punishments the scroll,
   I am the master of my fate:
   I am the captain of my soul.

   The meaning of ‘strait gate’  is judgement day and even then, he recognizes no one but himself as his own master. Only he can decide what is to be done with his soul and hence, his fate. This is makes it evident that he has strong will.

  The poem continues to inspire many because of the feeling it incites that you alone can control your fate, you alone know what is best for you and you alone know which path you choose. It is a poem that’s strong at heart and strong-headed.   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel