Tagged: Bharathi Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Permalink | Comment
  , Bharathi, , ,   


  Thedi Choru Nidham Thinru – தேடிச் சோறுநிதந் தின்று 

  தேடிச் சோறுநிதந் தின்று
  பல சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி
  மனம் வாடித் துன்பமிக உழன்று
  பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து
  நரை கூடிப் கிழப்பருவம் எய்தி
  கொடுங் கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும்
  பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே
  நான் வீழ்வே னென்று நினைத்தாயோ?

  நின்னைச் சிலவரங்கள் கேட்பேன் – அவை
  நேரே இன்றெனக்குத் தருவாய் – என்றன்
  முன்னைத் தீயவினைப் பயன்கள் – இன்னும்
  மூளா தழிந்திடுதல் வேண்டும் – இனி
  என்னைப் புதியவுயி ராக்கி – எனக்
  கேதுங் கவலையறச் செய்து – மதி
  தன்னை மிகத்தெளிவு செய்து – என்றும்
  சந்தோஷங் கொண்டிருக்கச் செய்வாய்   
 • Permalink | Comment
  , Bharathi, , ,   


  Acchhamillai Acchamillai – அச்சமில்லை யச்சமில்லை 

  அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
  இச்ச்கத்து ளோரெல்லாம் எதிர்த்துநின்ற பொதினும்
  அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
  துச்சமாக வெண்ணிநம்மை தூறுசெய்த பொதினும்
  அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
  பிச்சைவாங்கி உண்னும்வாழ்க்கை பெற்றுவிட்ட பொதினும்
  அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
  இச்சைகொண்ட பொருளெலாம் இழந்துவிட்ட பொதினும்
  அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
  கச்சணிந்த கொங்கைமாதர் கண்க்ள்வீசு போதினும்
  அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
  நச்சைவாயி லேகொண்ர்ந்து நண்பரூட்டு பொதினும்
  அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
  பச்சையூ னியைந்த்வேற் படைக்ள்வந்த பொதினும்
  அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
  உச்சிமீது வானிடிந்து வீழுகின்ற பொதினும்
  அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே   
 • Permalink | Comment
  Bharathi, , , ,   


  ஆங்கொரு கல்லை வாயிலிற் படிஎன்
  றமைறைத்தனன் சிற்பி,மற்றொன்
  ஓங்கிய பெருமைக் கடவுளின் வடிவென்
  றுயர்த்தினான், உலகினோர் தாய்நீ;
  யாங்கணே, எவரை, எங்ஙனஞ் சமைத்தற்
  கெண்ணமோ, அங்ஙனம் சமைப்பாய்.
  ஈங்குனைச் சரணென் றெய்தினேன்; என்னை
  இருங்கலைப் புலவனாக் குதியே

  • பாஞ்சாலி சபதம், இரண்டாம் பாகம்

  சிற்பி ஒரு கல்லை வாயிற்படி என்று மறைத்தான். இன்னொன்றைக் கடவுளின் வடிவமென்று உயர்த்தினான். நீ எல்லோருக்கும் தாய். யாரை எங்கே, எப்படி வைக்க வேண்டுமென்று உனக்குத் தெரியும். அதனால் உன்னைச் சரணடைந்தேன், என்னைப் புலவனாக்கு   
 • Permalink | Comment
  Bharathi, , , ,   


  நான் – பாரதியார் கவிதை 

  நான்
  I

  வானிற் பறக்கின்ற புள்ளெலாநான்
  All birds flying in the sky, I am

  மண்ணிற் றிரியும் விலங்கெலாநான்
  All beasts roaming the sands, I am

  கானிழல் வளரு மரமெலாநான்
  All shady trees growing in forests, I am

  காற்றும் புனலுங் கடலுமேநான்.
  Winds, floods, seas, I am

   

  விண்ணிற் றெரிகின்ற மீனெலாநான்
  All stars that burn in the sky, I am

  வெட்ட வெளியின் விரிவெலாநான்
  All the expanse of empty space, I am

  மண்ணிற் கிடக்கும் புழுவெலாநான்
  All worms that lie on land, I am

  வாரியி லுள்ள வுயிரெலாநான்.
  All life forms inside water, I am

   
  கம்ப னிசைத்த கவியெலாநான்
  All poems written by Kamban, I am

  காருகர் தீட்டு முருவெலாநான்
  All imagery created by painters, I am

  இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம்
  Mansions and halls that induce awe in people

  எழினகர் கோபுரம் யாவுமேநான்.
  Towers of the beautiful city, I am

   

  இன்னிசைமாத ரிசையுளேனான்
  Inside the sweet music of women, I am

  இன்பத் திரள்க ளனைத்துமேநான்
  All accumulations of joy, I am

  புன்னிலை மாந்தர்தம் பொய்யெலாநான்
  All lies of wretched people, I am

  பொறையருந் துன்பப் புணர்ப்பெலாநான்.
  All bonds of pain and impatience, I am

   

  மந்திரங் கோடி யியக்குவோனான்
  Operator of a million spells, I am

  இயங்கு பொருளி னியல்பெலாநான்
  All nature of things that operate, I am

  தந்திரங் கோடி சமைத்துளோனான்
  Creator of a million tricks, I am

  சாத்திர வேதங்கள் சாற்றினோனான்.
  Teacher of Sastras and Vedas, I am

   

  அண்டங்கள் யாவையு மாக்கினோனான்
  Maker of all universes, I am

  அவைபிழை யாமே சுழற்றுவோனான்
  Spinner of them flawlessly, I am

  கண்டநற் சக்திக் கணமெலாநான்
  All star formations that limit energies, I am

  காரண மாகிக் கதித்துளோனான்.
  The cause and the knower, I am

   

  நானெனும் பொய்யை நடத்துவோனான்
  Conductor of the illusion called me, I am

  ஞானச் சுடர்வானிற் செல்லுவோனான்
  Traveler in the bright sky of wisdom, I am

  ஆன பொருள்க ளனைத்தினு மொன்றாய்
  Unifying everything created

  அறிவாய் விளங்கு முதற்சோதி நான்.
  The first light of knowledge, I am   
 • Permalink | Comment
  Bharathi, , , ,   


  Ethilum Ingu Iruppan Lyrics – எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ 

  The lyrics below are from the sound track “Ethilum Ingu Iruppan” from the Tamil film Bharathi.

  எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ?
  எனக்குள் அவன் இருப்பான் அறிவாரோ?

  தவழும் நதியை தரித்த முடியான்
  அடியும் முடியும் அறிய முடியான்
  எளிய அடியர் ஓதும் வேத நாதமாகி
  எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ?
  எனக்குள் அவன் இருப்பான் அறிவாரோ?

  வரிப்புலி அதழ் தரித்தவன் எழில் கண்டேன்
  பிறப்பெனும் பிணி அறுப்பவன் துணை கொண்டேன்
  தமிழ்க்கவி தரும் எனக்கொரு வரம்  தரத் திருவுளம் வேண்டும்
  சகத்தினுக்கெனைத் தர தகும் நெறி வகுத்திட துணை வேண்டும்
  ஆலம் கரு நீலம் என தெரியும் ஒரு கண்டன்
  அண்டும் திருத்தொண்டன் எனும் அடியார்க்கொரு தொண்டன்
  பற்றுத் தளைக்கு நெருப்பவன்
  ஒற்றை கணத்தில் அழிப்பவன்
  நெற்றிப் பிறைக்குள் நெருப்பை வளர்த்து
  எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ?
  எனக்குள் அவன் இருப்பான்அறிவாரோ?

  தொடக்கமும் அதன் அடக்கமும் அவன் வேலை
  நடப்பதும் அதை தடுப்பதும் அவன் லீலை
  உடுக்களில் சரம் தொடுத்தவன் தலை முடிக்கணியவும் கூடும்
  பெருக்கலும் அதை வகுத்தலும் அதை கழித்தலும் அவன் பாடம்
  மாறும் யுகம்தோறும் அவன் கணக்கின் படியாகும்
  மண்ணும் உயர் விண்ணும் அவன் ஒரு கைப்பிடியாகும்
  சட்டம் அனைத்தும் வகுத்தவன்
  திட்டம் அனைத்தும் தொகுத்தவன்
  முற்றப் படித்து முடித்த  ஒருத்தன்
  எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ?
  எனக்குள் அவன் இருப்பான் அறிவாரோ?

  தவழும் நதியை தரித்த முடியான்
  அடியும் முடியும் அறிய முடியான்
  எளிய அடியர் ஓதும் வேத நாதமாகி
  எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ?
  எனக்குள் அவன் இருப்பான் அறிவாரோ?   
  • Srividya 204824 on 20130416 Permalink

   Thank u

  • MADHAN 163157 on 20140207 Permalink

   excellent song, my dear friends please here the song atleast once.

  • sadayapparaghul 133012 on 20160621 Permalink

   Nice I will like to lyrics

  • Rajavel 135600 on 20170504 Permalink

   Thanks for your wonderful efforts. Please correct the following ‘எனக்கொறு வரம்’ , ‘நெற்றிப் பிரைக்குள்’.

  • Krishnan 220757 on 20170504 Permalink

   Thank you Rajavel. I have made the corrections.

  • KP Narasimhan 192940 on 20170727 Permalink

   Excellent, first time I am hearing your singing voice, really very good

  • P.Madhusudhanan 094503 on 20171004 Permalink

   மனதைப் பிழியும் பாரதியின் அற்புதப் பாடல்.

  • Krish 014129 on 20180309 Permalink

   its written by a aethist Pulamai pithan

 • Permalink | Comment
  Bharathi, , ,   


  Keladaa Maanidavaa Lyrics – கேளடா மானிடவா 

  The lyrics below are from the sound track “Keladaa Maanidavaa” from the Tamil film Bharathi.

  கேளடா மானிடவா!
  எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

  கேளடா மானிடவா!
  எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை
  கேளடா மானிடவா!

  எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

  ஏழைகள் யாருமில்லை
  செல்வம் ஏறியோர் என்றுமில்லை

  வாழ்வினில் தாழ்வென்றும் இல்லை
  என்றும் மாண்புடன் வாழ்வோமடா

  கேளடா மானிடவா!
  எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை
  கேளடா மானிடவா!
  எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

  வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை
  எங்கள் வீட்டில் வளருது கண்டீர்

  பிள்ளைகள் பெற்றத பூனை
  அவை பேருக்கொரு நிறம் ஆகும்

  சாம்பல் நிறமொரு குட்டி
  கருஞ்சாந்து நிறமொரு குட்டி

  பாம்பு நிறமொரு குட்டி
  வெள்ளைப்பாலின் நிறமொரு குட்டி
  எந்த நிறமிருந்தாலும்
  அவை யாவும் ஓர் தரம் என்றோ
  இந்த நிறம் சிறிதென்றும்
  இது  ஏற்றம் என்றும் சொல்லலாமோ?

  சாதிப் பிரிவுகள் சொல்லி
  அதில் தாழ்வென்றும் மேலென்றும் கொள்வார்.
  நீதிப் பிரிவுகள் செய்வார்
  அங்கு நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார்.

  சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டாம்;
  அன்பு தன்னில் செழித்திடும் வையம்;

  சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டாம்;
  அன்பு தன்னில் செழித்திடும் வையம்;

  சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டாம்;

  அன்பு தன்னில் செழித்திடும் வையம்;

  ஆதர வுற்றிங்கு வாழ்வோம்
  தொழில் ஆயிரம் மாண்புறச் செய்வோம்.

  கேளடா மானிடவா! எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை
  கேளடா மானிடவா! எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

  பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான்
  புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்

  பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான்
  புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்

  மண்ணுக் குள்ளே சிலமூடர்
  நல்ல மாதரறிவைக் கெடுத்தார்
  மண்ணுக் குள்ளே சிலமூடர்
  நல்ல மாதரறிவைக் கெடுத்தார்

  கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றைக்
  குத்திக் காட்சி கெடுத்திட லாமோ?
  கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றைக்
  குத்திக் காட்சி கெடுத்திட லாமோ?

  பெண்க ளறிவை வளர்த்தால்
  வையம் பேதைமை யற்றிடுங் காணீர்

  கேளடா மானிடவா!
  எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை
  கேளடா மானிடவா!
  எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

  ஏழைகள் யாருமில்லை
  செல்வம் ஏறியோர் என்றுமில்லை
  வாழ்வினில் தாழ்வென்றும் இல்லை
  என்றும் மாண்புடன் வாழ்வோமடா

  கேளடா மானிடவா!

  எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

  கேளடா மானிடவா!

  எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை   
  • gGaneh 000615 on 20110904 Permalink

   Video song

  • Thavam Myalvaganam Thavam 150755 on 20140719 Permalink

   என்றும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வாழ்த்துக்கள்

 • Permalink | Comment
  Bharathi, , ,   


  Akkini kunjondru kanden lyrics – அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் 

  The lyrics below are from the sound track “Akkini kunjondru kanden” from the Tamil film Bharathi.

  அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!
  அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!
  அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!

  வெந்து தணிந்தது காடு
  வெந்து தணிந்தது காடு
  வெந்து தணிந்தது காடு

  தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ?

  தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்!
  தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்!
  தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்!
  தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்!

  அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!

  வெட்டி அடிக்குது மின்னல்
  கடல் வீரத் திரைகொண்டு விண்ணை இடிக்குது
  கொட்டி இடிக்குது மேகம்
  கூ கூவென்று விண்ணை குடையுது காற்று.
  சட்ட் சட சட்ட் சட டட்டா
  சட்ட் சட சட்ட் சட டட்டா
  என்று தாளங்கள் கொட்டி கணைக்குது வானம்;
  தாளம்கொட்டி கணைக்குது வானம்,

  அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!
  அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!
  அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!

  தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்
  தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்   
  • gGaneh 000348 on 20110904 Permalink

   Video song

 • Permalink | Comment
  Bharathi, , , , ,   


  Jaya Vande Matharam lyrics – ஜய வந்தே மாதரம் 

  The lyrics below are from the sound track “Jaya Vande Matharam” from the Tamil film Bharathi.

  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

  ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
  சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
  வந்தே மாதரம்
  ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
  சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
  வந்தே மாதரம்

  நொந்தே போயினும் வெந்தே மாயினும்
  நன் தேசத்தருவந்தே சொல்வது
  வந்தே மாதரம்

  ஒன்றாய் நின்றினி வென்றாயினும் உயிர்
  சென்றாயினும் வலி குன்றாது ஓதுவம்
  வந்தே மாதரம்

  சோதரர் கால் நிரை மாதரிர் யாவரும்
  ஆதரவொடு பல தீதரவோதுவம்

  வந்தே மாதரம்

  தாயே பாரத நீயே வாழிய
  நீயே சரண் இனி நீயே எமதுயிர்
  வந்தே மாதரம்

  ஓ! வந்தே மாதரம்!

  ஜயஜய பாரத ஜயஜய பாரத
  ஜயஜய பாரத ஜயஜய ஜயஜய
  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

  ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வே
  நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வே
  ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வே
  நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வே
  நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும்
  இந்த ஞானம் வந்தாற் பின் நமக்கெது வேண்டும்

  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

  ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
  சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
  வந்தே மாதரம்
  ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
  சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
  வந்தே மாதரம்

  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

  எப்பதம் வாய்த்திடு மேனும்
  நம்மில் யாவருக்கும் அந்த நிலை பொதுவாகும்
  எப்பதம் வாய்திடும் மேலும்
  நம்மில் யாவருக்கும் அந்த நிலை பொதுவாகும்
  முப்பது கோடியும் வாழ்வோம்
  முப்பது கோடியும் வாழ்வோம்
  முப்பது கோடியும் வாழ்வோம்
  வீழில் முப்பது கோடி முழுமையில் வீழ்வோம்

  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

  ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
  சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
  வந்தே மாதரம்
  ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
  சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
  வந்தே மாதரம்

  நொந்தே போயினும் வெந்தே மாயினும்
  நன் தேசத்த ருவந்தே சொல்வது
  வந்தே மாதரம்

  ஒன்றாய் நின்றினி வென்றாயினும் உயிர்
  சென்றாயினும் வலி குன்றாது ஓதுவம்
  வந்தே மாதரம்

  சோதரர் கால் நிரை மாதரிர் யாவரும்
  ஆதரவொடு பல தீதரவோதுவம்
  வந்தே மாதரம்

  தாயே பாரத நீயே வாழிய
  நீயே சரண் இனி நீயே எமதுயிர்
  வந்தே மாதரம்

  ஓ! வந்தே மாதரம்!

  ஜயஜய பாரத ஜயஜய பாரத
  ஜயஜய பாரத ஜயஜய ஜயஜய
  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
  வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்   
  • gGaneh 001124 on 20110904 Permalink

   Video song

 • Permalink | Comment
  Bharathi, , , , , ,   


  Nallathor veenai seidhe lyrics – நல்லதோர் வீணை செய்தே 

  The lyrics below are from the sound track “Nallathor veenai seidhe” from the Tamil film Bharathi.

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?

  சொல்லடி சிவசக்தி!
  எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்தது விட்டாய்.
  சொல்லடி சிவசக்தி!
  எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்தது விட்டாய்.

  வல்லமை தாராயோ
  வல்லமை தாராயோ
  இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே
  வல்லமை தாராயோ
  இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே

  சொல்லடி சிவசக்தி!
  நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?

  தசையினை தீ சுடினும்
  சிவசக்தியை  பாடும்நல் அகம் கேட்டேன்
  நசையறு மனங்கேட்டேன்
  நித்தம் நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன்
  அசைவறு மதிகேட்டேன்
  இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?
  இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  —-

  ENGLISH TRANSLATION ADDED 7-MAR-2015

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  After making a good veena
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  Is it thrown away to deteriorate in dust?

  சொல்லடி சிவசக்தி!
  Tell me Sivasakthi
  எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்தது விட்டாய்.
  You created me with intelligence like burning flames

  வல்லமை தாராயோ
  Wont you give me the ability
  இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே
  To live usefully to this great land

  சொல்லடி சிவசக்தி!
  Tell me Sivasakthi
  நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ
  Will you make life to be a burden to land

  தசையினை தீ சுடினும்
  Even when fire burns the flesh
  சிவசக்தியை பாடும்நல் அகம் கேட்டேன்
  I asked for a good mind that would sing about Sivasakthi

  நசையறு மனங்கேட்டேன்
  I asked for a mind free of petty worries
  நித்தம் நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன்
  I asked for a life force that would shine bright like a gem everyday
  அசைவறு மதிகேட்டேன்
  I asked for unwavering intelligence
  இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?
  Do you have any obstacles in granting these?

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  After making a good veena
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  Is it thrown away to deteriorate in dust?   
  • Shyna 223745 on 20140215 Permalink

   i think the lyrics must be in english,so that everyone can read , understand and sing it easily…

  • sasi 153944 on 20140815 Permalink

   send me the meaning of this full poet

  • Thamizh sakthivel 192809 on 20141031 Permalink

   sirandhazhthi vanangugiren en sundara bharathiyai

  • Thamizh sakthivel 182521 on 20141211 Permalink

   Hi Sasi,

   First of all I thank you for having the thought of studying Bharathi
   Moreover it is a poem and he is a poet

   This is the meaning of the song

   Oh god!
   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   you have given me abunbant knowledge

   with this will you give me the power to help the people in the world or

   will you give me the power to help the people in the world or

   Will you make me live as a burden to the Earth?

   will you throw a beutiful fiddle which you made in the dust?

   Even if I were burnt I ask you to give me the purity in my soul to pray you

   I pray you to give me a peaceful soul

   to give me an immortal life

   to give me a stubburn mind

   have
   you got any obstacle in giving me these?

   do you got any obstacle in giving me these?

   Oh god!
   will you throw a beutiful fiddle which you made in the dust?

   will you throw a beutiful fiddle which you made in the dust?

   In this song Bharathi Says that one should believe in his strength and the heavenly almighty and do his/her work without any flaws if he fails he will remain as a burden to the mother Earth

  • Thamizh sakthivel 184040 on 20141211 Permalink

   Hi Sasi,

   First of all I thank you for having the thought of studying Bharathi
   Moreover it is a poem and he is a poet

   This is the meaning of the song

   Oh god!
   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   you have given me abunbant knowledge

   with this will you give me the power to help the people in the world or

   will you give me the power to help the people in the world or

   Will you make me live as a burden to the Earth?

   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   Even if I were burnt I ask you to give me the purity in my soul to pray you

   I pray you to give me a peaceful soul

   to give me an immortal life

   to give me a stubburn mind

   have
   you got any obstacle in giving me these?

   do you got any obstacle in giving me these?

   Oh god!
   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   In this song Bharathi Says that one should believe in his strength and the heavenly almighty and do his/her work without any flaws if he fails he will remain as a burden to the mother Earth

  • Sathiya 143852 on 20151008 Permalink

   hi

   thanks for creating this blog

  • mahakavi2013 091945 on 20160714 Permalink

   You left out an important beginning line in the second stanza. Pl go back and check your text. The beginning line in the second verse is as follows:

   visaiyuRu pandinaip pOl uLLam vENDiayapaDi selum uDal kETTEn

  • Krishnan 231010 on 20160714 Permalink

   This post is about the song from the Tamil movie. The movie song does not include these lines – so I did not include them either.

  • mahakavi2013 015245 on 20160715 Permalink

   I went back to the youtube site to hear the song from the movie segment. The whole song as I mentioned is sung there. Here is the correct lyrics.
   நல்லதோர் வீணைசெய்தே அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
   சொல்லடி சிவசக்தி! எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய்.
   வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே
   சொல்லடி சிவசக்தி! நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ

   விசையுறு பந்தினைப்போல் உள்ளம் வேண்டிய படிசெலும் உடல் கேட்டேன்
   நசையறு மனங்கேட்டேன் நித்தம் நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன் தசையினை தீ சுடினும் சிவசக்தியை பாடும்நல் அகம் கேட்டேன்
   அசைவறு மதிகேட்டேன் இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?

  • Krishnan 234013 on 20161113 Permalink

   The song can be found here:

  • Sowmya 224813 on 20170912 Permalink

   Good Tamil song ,I love this super hit song

 • Permalink | Comment
  Bharathi, Falsehood, , , Mayavad, , ,   


  Nirpathuve, Nadappathuve, Parappathuve Lyrics – நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே 

  The lyrics below are from the sound track “Nirpathuve, Nadappathuve, Parappathuve” from the Tamil film Bharathi.

  நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,
  நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,
  நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,
  நீங்களெல்லாம் சொற்பனந்தானோ?
  பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
  சொற்பனந்தானோ?
  பல தோற்ற மயக்கங்களோ?

  கற்பதுவே, கேட்பதுவே, கருதுவதே,
  நீங்களெல்லாம் அற்ப மாயைகளோ?
  உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ?
  அற்ப மாயைகளோ?
  உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ?

  வானகமே, இளவெயிலே, மரச்செறிவே,
  வானகமே, இளவெயிலே, மரச்செறிவே,
  நீங்களெல்லாம் கானலின் நீரோ?
  வெறும் காட்சிப் பிழைதானோ?
  வானகமே, இளவெயிலே, மரச்செறிவே,

  நீங்களெல்லாம் கானலின் நீரோ?
  வெறும் காட்சிப் பிழைதானோ?

  போனதெல்லாம் கனவினைப்போல்
  புதைந்தழிந்தே போனதனால்
  நானும் ஓர் கனவோ?
  இந்த ஞாலமும் பொய்தானோ?

  நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,

  நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,

  நீங்களெல்லாம் சொற்பனந்தானோ?
  பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
  சொற்பனந்தானோ?

  பல தோற்ற மயக்கங்களோ?

  காலமென்றே ஒரு நினைவும்
  காட்சியென்றே பல நினைவும்
  கோலமும் பொய்களோ?
  அங்குக் குணங்களும் பொய்களோ?
  காலமென்றே ஒரு நினைவும்
  காட்சியென்றே பல நினைவும்
  கோலமும் பொய்களோ?
  அங்குக் குணங்களும் பொய்களோ?

  காண்பதெல்லாம் மறையுமென்றால்
  மறைந்ததெல்லாம் காண்பமன்றோ?
  நானும் ஓர் கனவோ?
  இந்த ஞாலமும் பொய்தானோ?

  நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,

  நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,

  நீங்களெல்லாம் சொற்பனந்தானோ?
  பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
  சொற்பனந்தானோ?

  பல தோற்ற மயக்கங்களோ?

  கற்பதுவே, கேட்பதுவே, கருதுவதே,
  நீங்களெல்லாம் அற்ப மாயைகளோ?
  உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ?
  அற்ப மாயைகளோ?

  உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ?   
  • gGaneh 001436 on 20110904 Permalink

   Video song

 • Permalink | Comment
  Bharathi, , , , , ,   


  Bharatha Samudaayam Vaazhkave Lyrics – பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே 

  The lyrics below are from the sound track “Bharatha Samudaayam Vaazhkave ” from the Tamil film Bharathi.

  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே

  முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
  முழுமைக்கும் பொது உடைமை
  முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
  முழுமைக்கும் பொது உடைமை
  ஒப்பிலாத சமுதாயம்
  உலகத்துக்கொரு புதுமை
  ஒப்பிலாத சமுதாயம்
  உலகத்துக்கொரு புதுமை

  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே

  முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
  முழுமைக்கும் பொது உடைமை
  முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
  முழுமைக்கும் பொது உடைமை

  ஒப்பிலாத சமுதாயம்
  உலகத்துக்கொரு புதுமை
  ஒப்பிலாத சமுதாயம்
  உலகத்துக்கொரு புதுமை

  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – ஜய ஜய ஜய

  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே

  மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும்
  வழக்கம் இனியுண்டோ?
  மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும்
  வாழ்க்கை இனியுண்டோ – புலனில்
  வாழ்க்கை இனியுண்டோ – நம்மி லந்த
  வாழ்க்கை இனியுண்டோ

  இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள்
  எண்ணரும் பெருநாடு,
  இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள்
  எண்ணரும் பெருநாடு,
  கனியும் கிழங்கும் தானியங்களும்
  கணக்கின்றித் தரு நாடு – இது
  கணக்கின்றித் தரு நாடு –
  நித்த நித்தம் கணக்கின்றித் தரு நாடு

  இனியொரு விதிசெய் வோம் –
  அதை எந்த நாளும் காப்போம்,
  இனியொரு விதிசெய் வோம் –
  அதை எந்த நாளும் காப்போம்,
  தனியொருவனுக் குணவிலையெனில்
  ஜகத்தினை அழித்திடு வோம்
  ஜகத்தினை அழித்திடு வோம்

  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – ஜய ஜய ஜய
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே

  முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
  முழுமைக்கும் பொது உடைமை
  முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
  முழுமைக்கும் பொது உடைமை

  ஒப்பிலாத சமுதாயம்
  உலகத்துக்கொரு புதுமை
  ஒப்பிலாத சமுதாயம்
  உலகத்துக்கொரு புதுமை

  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – ஜய ஜய ஜய
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
  பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே   
 • Permalink | Comment
  Bharathi, , , ,   


  Ninnai Charanadainthen Lyrics – நின்னை சரணடைந்தேன் 

  The lyrics below are from the sound track “Ninnai Charanadinthen” from the Tamil film Bharathi.

  நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா,  நின்னை சரணடைந்தேன்
  நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா,  நின்னை சரணடைந்தேன்
  பொன்னை, உயர்வை, புகழை விரும்பிடும்
  பொன்னை, உயர்வை, புகழை விரும்பிடும்
  என்னை கவலைகள் தின்ன தகாதென்று
  நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்
  நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்

  மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில்
  மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில்
  குடிமை புகுந்தன, கொன்றவை போக்கின்று
  நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்

  தன் செயல் எண்ணித் தவிப்பது தீர்ந்திங்கு
  நின் செயல் செய்து நிறைவு பெறும் வண்ணம்
  நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்

  துன்பம் இனி இல்லை, சோர்வில்லை
  சோர்வில்லை, தோற்ப்பில்லை
  நல்லது தீயது நாமறியோம்
  நாமறியோம், நாமறியோம்
  அன்பு நெறியில் அறங்கள் வளர்த்திட
  நல்லது நாட்டுக, தீமையை ஓட்டுக
  நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்
  நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்
  பொன்னை, உயர்வை, புகழை விரும்பிடும்
  பொன்னை, உயர்வை, புகழை விரும்பிடும்

  என்னை கவலைகள் தின்ன தகாதென்று
  நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்
  நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel