Tagged: Fate Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Permalink | Comment
  , Fate, , ,   


  ஆங்கொரு கல்லை வாயிலிற் படிஎன்
  றமைறைத்தனன் சிற்பி,மற்றொன்
  ஓங்கிய பெருமைக் கடவுளின் வடிவென்
  றுயர்த்தினான், உலகினோர் தாய்நீ;
  யாங்கணே, எவரை, எங்ஙனஞ் சமைத்தற்
  கெண்ணமோ, அங்ஙனம் சமைப்பாய்.
  ஈங்குனைச் சரணென் றெய்தினேன்; என்னை
  இருங்கலைப் புலவனாக் குதியே

  • பாஞ்சாலி சபதம், இரண்டாம் பாகம்

  சிற்பி ஒரு கல்லை வாயிற்படி என்று மறைத்தான். இன்னொன்றைக் கடவுளின் வடிவமென்று உயர்த்தினான். நீ எல்லோருக்கும் தாய். யாரை எங்கே, எப்படி வைக்க வேண்டுமென்று உனக்குத் தெரியும். அதனால் உன்னைச் சரணடைந்தேன், என்னைப் புலவனாக்கு   
 • Permalink | Comment
  , Fate, , , William Ernest Henley   


  Invictus – William Ernest Henley 

  “Invictus” is an adjective in Latin meaning ‘unconquerable’. Here are the reasons why Invictus is a powerful  poem.

   

  1. Out of the night that covers me,
   Black as the pit from pole to pole,
   I thank whatever gods may be
   For my unconquerable soul.

   In the first four lines we understand that there is pitch black darkness disguised as a gloomy problem or despair and there seems to be no way out of it. He ‘prays’ to the gods in most agnostic way possible by saying ‘whatever gods may be’. But even as he prays, he doesn’t ask for strength to deal with the crisis looming overhead, he simply thanks them for the strength he already has. That itself is an indication of how is soul is invincible.

  2. In the fell clutch of circumstance
   I have not winced nor cried aloud.
   Under the bludgeonings of chance
   My head is bloody, but unbowed.

   The second stanza stands tall and continues to tell the tale of a courageous soul that never complained once in the wake of difficult circumstances; a soul that never flinched once even as the problems were staring into its eyes. The power is demonstrated as the poet writes ‘ bloody, but unbowed’ which tells us that he’d rather endure the beating than call for a surrender.

  3. Beyond this place of wrath and tears
   Looms but the Horror of the shade,
   And yet the menace of the years
   Finds and shall find me unafraid.

   I know that I am living a life filled with constant threats and I know that the future holds a greater problem (death, perhaps). But I know that all the troubles I have sustained over the years have prepared me to face what lies ahead.

  4. It matters not how strait the gate,
   How charged with punishments the scroll,
   I am the master of my fate:
   I am the captain of my soul.

   The meaning of ‘strait gate’  is judgement day and even then, he recognizes no one but himself as his own master. Only he can decide what is to be done with his soul and hence, his fate. This is makes it evident that he has strong will.

  The poem continues to inspire many because of the feeling it incites that you alone can control your fate, you alone know what is best for you and you alone know which path you choose. It is a poem that’s strong at heart and strong-headed.   
 • Permalink | Comment
  Fate, , , , , ,   


  Lyrics : Aezhu swarangalukkul – ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் 

  படம் – அபூர்வராகங்கள்
  பாடியவர் – வாணி ஜெயராம்
  வரிகள் – கண்ணதாசன்
  இசை – எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்

  ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்
  இதயச் சுரங்கத்துள் எத்தனை கேள்வி
  காணும் மனிதருக்குள் எத்தனை சலனம் – வெறும்
  கற்பனை சந்தோஷத்தில் அவரது கவனம்

  (ஏழு)

  காலை எழுந்தவுடன் நாளைய கேள்வி
  அது கையில் கிடைத்த பின்னும் துடிக்குது ஆவி
  ஏனென்ற கேள்வி ஒன்றே என்றைக்கும் தங்கும் – மனித
  இன்பதுன்பம் எதிலும் கேள்விதான் மிஞ்சும்

  (ஏழு)

  எனக்காக நீ அழுதால் இயற்கையில் நடக்கும்
  நீ எனக்காக உணவு உண்ண எப்படி நடக்கும்
  நமக்கென்று பூமியிலே கடமைகள் உண்டு – அதை
  நமக்காக நம் கையால் செய்வது நன்று

  (ஏழு)

  ஆரம்பத்தில் பிறப்பும் உன் கையில் இல்லை
  இதில் அடுத்தடுத்த நடப்பும் உன் கையில் இல்லை
  பாதை வகுத்த பின்பு பயந்தென்ன லாபம் – அதில்
  பயணம் நடத்திவிடு மறைந்திடும் பாவம்

  (ஏழு)

  நாளைப் பொழுது என்றும் நமக்கென வாழ்க
  அதை நடத்த ஒருவனுண்டு கோயிலில் காண்க
  வேளை பிறக்கும் என்று நம்பிக்கை கொள்க
  எந்த வேதனையும் மாறும் மேகத்தைப் போல

  (ஏழு)   
 • Permalink | Comment
  , , , Fate, ,   


  Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.
  -Carl Jung   
 • Permalink | Comment
  , , Fate, ,   


  Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.

  –Dalai Lama   
 • Permalink | Comment
  , , Fate, ,   


  I believe today that my conduct is in accordance with the will of the Almighty.

  Adolf Hitler


   
 • Permalink | Comment
  , , Fate, , , ,   


  Nallathor veenai seidhe lyrics – நல்லதோர் வீணை செய்தே 

  The lyrics below are from the sound track “Nallathor veenai seidhe” from the Tamil film Bharathi.

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?

  சொல்லடி சிவசக்தி!
  எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்தது விட்டாய்.
  சொல்லடி சிவசக்தி!
  எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்தது விட்டாய்.

  வல்லமை தாராயோ
  வல்லமை தாராயோ
  இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே
  வல்லமை தாராயோ
  இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே

  சொல்லடி சிவசக்தி!
  நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?

  தசையினை தீ சுடினும்
  சிவசக்தியை  பாடும்நல் அகம் கேட்டேன்
  நசையறு மனங்கேட்டேன்
  நித்தம் நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன்
  அசைவறு மதிகேட்டேன்
  இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?
  இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  —-

  ENGLISH TRANSLATION ADDED 7-MAR-2015

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  After making a good veena
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  Is it thrown away to deteriorate in dust?

  சொல்லடி சிவசக்தி!
  Tell me Sivasakthi
  எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்தது விட்டாய்.
  You created me with intelligence like burning flames

  வல்லமை தாராயோ
  Wont you give me the ability
  இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே
  To live usefully to this great land

  சொல்லடி சிவசக்தி!
  Tell me Sivasakthi
  நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ
  Will you make life to be a burden to land

  தசையினை தீ சுடினும்
  Even when fire burns the flesh
  சிவசக்தியை பாடும்நல் அகம் கேட்டேன்
  I asked for a good mind that would sing about Sivasakthi

  நசையறு மனங்கேட்டேன்
  I asked for a mind free of petty worries
  நித்தம் நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன்
  I asked for a life force that would shine bright like a gem everyday
  அசைவறு மதிகேட்டேன்
  I asked for unwavering intelligence
  இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?
  Do you have any obstacles in granting these?

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே
  After making a good veena
  அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  Is it thrown away to deteriorate in dust?   
  • Shyna 223745 on 20140215 Permalink

   i think the lyrics must be in english,so that everyone can read , understand and sing it easily…

  • sasi 153944 on 20140815 Permalink

   send me the meaning of this full poet

  • Thamizh sakthivel 192809 on 20141031 Permalink

   sirandhazhthi vanangugiren en sundara bharathiyai

  • Thamizh sakthivel 182521 on 20141211 Permalink

   Hi Sasi,

   First of all I thank you for having the thought of studying Bharathi
   Moreover it is a poem and he is a poet

   This is the meaning of the song

   Oh god!
   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   you have given me abunbant knowledge

   with this will you give me the power to help the people in the world or

   will you give me the power to help the people in the world or

   Will you make me live as a burden to the Earth?

   will you throw a beutiful fiddle which you made in the dust?

   Even if I were burnt I ask you to give me the purity in my soul to pray you

   I pray you to give me a peaceful soul

   to give me an immortal life

   to give me a stubburn mind

   have
   you got any obstacle in giving me these?

   do you got any obstacle in giving me these?

   Oh god!
   will you throw a beutiful fiddle which you made in the dust?

   will you throw a beutiful fiddle which you made in the dust?

   In this song Bharathi Says that one should believe in his strength and the heavenly almighty and do his/her work without any flaws if he fails he will remain as a burden to the mother Earth

  • Thamizh sakthivel 184040 on 20141211 Permalink

   Hi Sasi,

   First of all I thank you for having the thought of studying Bharathi
   Moreover it is a poem and he is a poet

   This is the meaning of the song

   Oh god!
   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   you have given me abunbant knowledge

   with this will you give me the power to help the people in the world or

   will you give me the power to help the people in the world or

   Will you make me live as a burden to the Earth?

   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   Even if I were burnt I ask you to give me the purity in my soul to pray you

   I pray you to give me a peaceful soul

   to give me an immortal life

   to give me a stubburn mind

   have
   you got any obstacle in giving me these?

   do you got any obstacle in giving me these?

   Oh god!
   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   will you throw a beautiful fiddle which you made in the dust?

   In this song Bharathi Says that one should believe in his strength and the heavenly almighty and do his/her work without any flaws if he fails he will remain as a burden to the mother Earth

  • Sathiya 143852 on 20151008 Permalink

   hi

   thanks for creating this blog

  • mahakavi2013 091945 on 20160714 Permalink

   You left out an important beginning line in the second stanza. Pl go back and check your text. The beginning line in the second verse is as follows:

   visaiyuRu pandinaip pOl uLLam vENDiayapaDi selum uDal kETTEn

  • Krishnan 231010 on 20160714 Permalink

   This post is about the song from the Tamil movie. The movie song does not include these lines – so I did not include them either.

  • mahakavi2013 015245 on 20160715 Permalink

   I went back to the youtube site to hear the song from the movie segment. The whole song as I mentioned is sung there. Here is the correct lyrics.
   நல்லதோர் வீணைசெய்தே அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
   சொல்லடி சிவசக்தி! எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய்.
   வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே
   சொல்லடி சிவசக்தி! நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ

   விசையுறு பந்தினைப்போல் உள்ளம் வேண்டிய படிசெலும் உடல் கேட்டேன்
   நசையறு மனங்கேட்டேன் நித்தம் நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன் தசையினை தீ சுடினும் சிவசக்தியை பாடும்நல் அகம் கேட்டேன்
   அசைவறு மதிகேட்டேன் இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?

  • Krishnan 234013 on 20161113 Permalink

   The song can be found here:

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel