Asatō mā sadgamaya

असतो मा सद्गमय । Asatō mā sadgamaya
From untruth lead us to Truth.

तमसो मा ज्योतिर्गमय । tamasō mā jyōtirgamaya
From darkness lead us to Light.

मृत्योर्मा अमृतं गमय । mr̥tyōrmā amr̥taṁ gamaya
From death lead us to Immortality.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
Om Peace, Peace, Peace.

-Brihadaranyaka Upanishad 1.3.28