ஒழுக்கம் என்றால் என்ன?

ஒழுகு, ஒழுக்கு. இது இரண்டும் சேர்ந்தது ஒழுக்கம். தன்வினையும் பிறவினையுமாக நான் என்ன செய்கிறேனோ, அதை சமூகமும் பின்பற்றி செய்யுமானால் அது ஒழுக்கம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.