satyam bruyat priyam bruyat na bruyat satyam apriyam
priyam ca nanrutam bruyat esha dharmah sanatanah

-Manusmriti

Speak truth in such a way that it should be pleasing to others. Never speak truth, which is unpleasant to others. Never speak untruth, which might be pleasant. This is the path of eternal morality, sanatana dharma.