aham brahmāsmi – “I am Brahman”, or “I am Divine”[5]

Brhadaranyaka Upanishad 1.4.10 , Yajur Veda