ஒழுக்கம் என்றால் என்ன?

ஒழுகு, ஒழுக்கு. இது இரண்டும் சேர்ந்தது ஒழுக்கம். தன்வினையும் பிறவினையுமாக நான் என்ன செய்கிறேனோ, அதை சமூகமும் பின்பற்றி செய்யுமானால் அது ஒழுக்கம்.