அன்பே உன் அன்னை 
அறிவே உன் தந்தை 
உலகே உன் கோவில் 
ஒன்றே உன் தேவன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.